Mijn huis staat in Gelderland

Extra woningen, minder leegstand, duurzame buurten

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Tegelijk staan er gebouwen leeg.  De provincie Gelderland wil woningzoekenden helpen. Een deel van de oplossing zien zij in de gebouwen die nu leeg staan. En minder leegstand maakt een gebied tot een prettigere plek om te wonen. Daarom koppelen ze met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ woningzoekenden aan leegstaande gebouwen. Omdat wij nu bezig zijn te onderzoek of  De Klepperbelt te verbouwen is tot betaalbare appartementen voor onze toekomstige bewoners zijn wij op initiatief van de gemeente Oldebroek ook uitgenodigd om mee te doen aan deze Challenge.  Op deze pagina is informatie te vinden over deze actie. 

 


Plan van Aanpak

Van “De Klepperbelt” naar “De Plataan”
Op weg naar een warm thuis voor kwetsbare jongeren

Wezep, 27 oktober 2021
Bestuur Woonzorg De Plataan

Inleiding

In dit Plan van aanpak staan wij als bestuur in het kort stil bij het ontstaan en doel van de
St. Woonzorg de Plataan, de route naar de Challenge, waar we nu staan en onze beoogde
vervolgstappen met betrekking tot de Challenge.

Ontstaan en doel


Stichting Woonzorg De Plataan is in 2019 opgericht met als doel:
het (doen) bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen met een medische
beperking en het exploiteren van een woonvoorziening in dit kader zulks alles gebaseerd op
en gedreven door christelijke waarden en normen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in – de ruimste
zin des woords.
Dit doel laat zich kernachtig vertalen in missie: Een echt thuis geven aan deze bewoners
(veelal jong-volwassenen).
Met elkaar hebben wij (bestuur en ouders) afgesproken: deze thuisplek te realiseren is ons
verlangen en wij zullen alles op alles zetten om dit -blijven- te realiseren.

De challenge Mijn Huis staat in Gelderland en De Plataan

Met deze missie in ons hoofd en hart zijn wij met het gemeente Oldebroek in
gesprek gegaan, waar we verrast werden door een hartelijke ontvangst, meedenken
en ondersteuning om onze missie te kunnen realiseren. Gaandeweg de
gesprekken kwam de locatie van het voormalig schoolgebouw De Klepperbelt
voorbij. Dat leek een optie met potentie.

Temeer doordat de gemeente ons op het pad bracht van de challenge Mijn huis staat in
Gelderland. Het is voor ons bemoedigend en inspirerend om vanuit dit initiatief
projectondersteuning te krijgen en de uitdaging om over de aangereikte thema’s door te
denken.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit tegelijk een spanningsveld veroorzaakt. Onze
primaire missie is en blijft een thuis te creëren voor onze toekomstige kwetsbare bewoners.
De stimulerende activiteiten/initiatieven en doelen vanuit de Challenge lopen niet altijd in pas
met de ontwikkeling van ons project. We hebben dan ook besloten dat de noodzakelijke
stappen om onze primaire doel te realiseren de focus en het tempo bepalen.

In het proces naar realisatie toe hebben wij naast de verbouwing ook op te trekken (en
daardoor ook een afhankelijkheid) met ouders, investeerder(s), aannemer en
zorgaanbieders etc.. Belangrijk aandachtspunt is dat wij als stichting het project niet zelf
financieren en daardoor ook niet de eindregie voor wat betreft de verbouwing in handen
hebben.

Waar staan we nu

In Prins Bouw BV hebben wij een aannemer gevonden die een combinatie van
deskundigheid en affiniteit met ons doel en onze doelgroep in zich verenigd.
Na een aantal sessies met de ouders worden de contouren van het definitieve plan zichtbaar
(zie ook Plattegrond Camera Punten.pdf en 3D plaatjes (3).pdf ).

Momenteel wordt dit plan doorberekend om zo uiteindelijk vast te kunnen stellen wat het
huurbedrag per appartement zal gaan bedragen,

Vervolgstappen m.b.t. de Challenge

Zoals gezegd wordt ons project door een externe investeerder gefinancierd. Tegelijk moet de
huurprijs van een appartement zodanig zijn dat de toekomstige bewoner in aanmerking blijft
komen voor huursubsidie. Dit betekent dat we t.a.v. mogelijke doelen voor wat betreft
klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid niet de regie in handen hebben. Deze constatering
heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om op deze thema’s niet verder in te zetten,
behalve dan dat we in gesprekken met de aannemer er continue de aandacht voor zullen
blijven vragen.


We willen onze (bestuur en ouders) beperkte tijd inzetten op het thema leefbaarheid.
De workshops hebben ons echt geholpen bij het krijgen van inzicht dat het belangrijk is voor
onze toekomstige bewoners dat zij zich niet alleen een thuis in het gebouw voelen, maar ook
in de omgeving. En dat de buurt zich vertrouwd voelt met onze bewoners.
Toen in 2020 De Klepperbelt een serieuze optie werd, is contact gezocht met de buurt.
Helaas kon vanwege de corona pandemie een geplande buurtbijeenkomst niet doorgaan.
Wel is de buurt schriftelijke geïnformeerd. Daar kwamen enkel positieve reacties op.
Ondertussen hebben we contact met iemand in de buurt die buurtambassadeur wil zijn.
Hij heeft met de buurt wat verkennende gesprekken gevoerd en aansluitend hebben wij met
hem gesproken (zie filmpje samen met de buurt).
De uitkomst hiervan is bemoedigend. Er is een positieve grondhouding om er samen iets
moois van te maken.

Om samen te werken is het leren kennen van elkaar nodig. De buurt kenmerkt zich vooral
als een arbeidersbuurt met een gezonde doe-mentaliteit. Tegelijk betekent dit ook dat mooie
plannen en vergezichten bedenken minder werken.
We kiezen daarom voor de route om al doende samen op weg te gaan, elkaar te leren
kennen en te vertrouwen. We worden daarbij geholpen doordat aangrenzend
aan het perceel van De Klepperbelt een groene driehoek (publieke terrein) ligt
Van de gemeente Oldebroek mogen wij dit ontwikkelen en beheren, het liefst
samen met de buurt. Onze visie is dat wij eerst daarin samen (buurt en De
Plataan) stappen willen maken of vervolgens te kijken welke potentie de
samenwerking met de buurt nog meer heeft.


Gedacht kan worden met het helpen inrichten van ons eigen terrein en mogelijk om
als vrijwilligers te zijner tijd ook ingezet te kunnen worden. Maar zoals gezegd de eerste
focus ligt op het gezamenlijk stuk groen.

De eerstvolgende stap die wij gaan zetten is een inloopsessie voor de buurt op woensdag
27 oktober van 16.-00 -18.00 uur. De buurt is door middel van flyer buurt.pdf uitgenodigd.
Het bestuur en wat ouders zullen daarbij aanwezig zijn om kennis te maken met
buurtbewoners, te vertellen wat we onze plannen en zijn en te horen wat zij ervan vinden,
waar zij mogelijk in willen participeren en wat hun zorgen zijn. Bij deze inloopsessie zal ook
de wethouder van gemeente Oldebroek aanwezig zijn, net zoals de aannemer en de
leefbaarheidsalliantie.
Op basis van de input van deze inloopsessie gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor
wat betreft samenwerking waarbij er natuurlijk ook aandacht is voor de eventueel geuite
zorgen.
In november hopen wij, samen met de buurtambassadeur conclusies te trekken. We zetten
in op een werkgroep die samengesteld is uit ouders en buurtbewoners. Of dat direct al gaat
lukken is afhankelijk van de respons vanuit de buurt.

Daarnaast is ons voornemen om de buurt regelmatig mee te nemen in de ontwikkelingen
van het plan. Dit schriftelijk zowel als door inloopsessies of anderszins, al naar gelang het
belang en het bereiken van een mijlpaal.

Zoals benoemd in het filmpje gaan we voor de realisatie van een ontmoetings- en speelplek
in de buurt waar iedereen zich welkom voelt, zich thuis voelt en waar allerlei mensen uit de
buurt geregeld naar toe gaan en elkaar spreken. Hiervoor wordt nu al gedacht aan een
inclusieve speeltuin en volgen er vast nog meer ideeën van buurtbewoners

Tot slot

Zoals gezegd, veel vraagstukken zoals financiële haalbaarheid, welke zorgaanbieder etc,
vragen tegelijk onze aandacht. Het kan daardoor lijken dat dit plan niet zo ambitieus is. Maar
voor ons is het thema leefbaarheid juist een wezenlijk onderdeel voor het realiseren van ons
diepe verlangen en ambitie: een werkelijk thuis bieden aan onze toekomstige bewoners en
de buurt, in en rondom het gebouw dat nu nog de Klepperbelt heet.
Namens het bestuur
Jan van Raalte

Lees ook het interview met Jan van Raalte