Missie & Visie

 • Een echt thuis geven aan de bewoners:
  • een veilige plek waar warmte, gezelligheid en geborgenheid wordt ervaren. 
  • waar zij zich zelf mogen zijn en waar zij voluit gerespecteerd worden.
  • Een ‘thuis’ waar volop ruimte is voor individuele wensen en behoeften, privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid.
  • Een ‘thuis” gebaseerd op de christelijke waarden en normen:
  • Wij weten ons geliefd door God en zijn daardoor ook liefdevol voor de ander
  • Kenmerkende woorden: liefdevol, aanvaarding, geduldig, trouw en eerlijk/echt 
 • Deze thuisplek te realiseren  is ons verlangen en wij zullen –  alles op alles zetten om dit -blijven- te realiseren
 • Het zijn unieke, volwaardige mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen.
 • Zij vragen echter wel onze bijzondere aandacht en zorg.
  • Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen vragen een grotere investering van de omgeving.
  • Het vraagt om een open en eerlijke benadering, waarin ruimte is voor ieders eigenheid.
  • Beperkingen vragen niet om een betuttelende houding, maar om het samen zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig en zelfstandigheid.
 • De zorg voor mensen met een handicap is “ambachtelijk” werk
  • routine en standaardisering zo beperkt mogelijk en vaak zelfs niet wenselijk.
  • De zorgverlening vereist dat we – in denken, voelen en handelen – dicht bij de toekomstige bewoner staan.
 • De begeleiders hebben een heldere kijk op zorg en begeleiding, waarbij altijd de mensen centraal staan en hun keuzevrijheid wordt gerespecteerd.
  • Op een positieve manier wordt christelijke waarden en normen uitgedragen
 • De bewoners mogen niet worden overvraagd.
  • Ieder mens is uniek en heeft mogelijkheden.
  • Zij worden zo ondersteund dat ieders kwaliteit (nog) beter tot zijn recht komt.
 • Staat toe dat de regie op identiteit bij de ouders ligt
 • Heeft een professionele inbreng op materieel, personeel en kwaliteitsgebied
 • Blijft de identiteit dragen en voelt zich ervoor verantwoordelijk, ook als de ouders wegvallen
 • waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de voorziening
 • zorgt voor gekwalificeerde en professionele mensen
 • Geborgenheid, veiligheid, vertrouwdheid, kleinschaligheid en overzichtelijkheid zijn de kernbegrippen
  • een woonvoorziening waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen.
 • Kleinschaligheid en overzichtelijkheid hebben voorkeur boven de ondoorzichtigheid van (te) grote organisaties.
  • Wij willen een thuis waarin de bewoners zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen.
 • Wonen in een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in de maatschappelijke omgeving van de woonplaats Wezep is een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.
 • Dragen de woonvorm.
  • Actief betrokken, praktisch hulp, met inzet van eigen gaven en talenten
  • Gezamenlijkheid
  • Borgen van de identiteit
 • Hebben regierol bij
  • vaststellen invullen zorg door zorgverlener
  • benoemen personeelsleden
 • De woonvorm is het thuis van de bewoners
  • Ouders, familie vrienden etc. zijn in het dagelijks leven te gast
 • Bewaken, met respect voor de zorgverlener, de identiteit en de daarbij horende waarden
 • Zien toe op de kwaliteit van de geleverde zorg en bespreken die periodiek met de zorgverlener