Organisatie

De naam van de stichting: Stichting Woonzorg De Plataan en is gevestigd in Wezep

KvK nummer: 75363518

RSIN nr.: 860253946

Adres: Nieuwlandsweg 12, 8091 HN Wezep

Tel.: 0383 375979

Het bestuur bestaat uit drie leden:

  • Jan W. van Raalte (Voorzitter)
  • Jan Duinkerken (Secretaris)
  • Klaas Wiersma (Penningmeester)
Op 18 juni 2019 is de stichting opgericht

Conform artikel 4.5 van de statuten genieten leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het (doen) bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen met een medische beperking en het exploiteren van een woonvoorziening in dit kader zulks alles gebaseerd op en gedreven door christelijke waarden en normen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in – de ruimste zin des woords.

Beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het (doen) stichten, in stand houden en/of exploiteren van een of meer Woonvormen voor (medisch vastgesteld beperkte) mensen en / of zorgbehoevenden;
  • het (doen) bieden van dienstverlening en ondersteuning aan (bedoelde) mensen en/of zorgbehoevenden van de bovenbedoelde woonvormen;
  • het aanwenden van alle andere wettige middelen.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

Het beleidsplan wordt momenteel uitgewerkt. 

Gegevens bank: NL45 RABO 0346 1090 19 t.n.v. St. Woonzorg de Plataan
 
Vanaf 18 juni heeft Woonzorg de Plataan ANBI status.
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 860253946